Saziv za I redovnu Skupštinu Banke u 2024. godini

Saziv za I redovnu Skupštinu Banke u 2024. godini

14. 06. 2024.

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR

Broj: 01-2- NO739/24
Dana, 17.05.2024.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (’’Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 32. i člana 58. stav 1, tačka 1) Statuta NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA broj: (broj: 01-1-15413/19 od 29.10.2019. god., 01-1-399/21 od 15.01.2021. god., 01-1-9203/21 od 30.06.2021. god., 01-1-16888/21 od 25.11.2021. god., 01-1-997/23 od 26.01.2023. god.) i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-NO738/24 od 17.05.2024. god.:

S A Z I V AM I REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA U 2024. GODINI

Dana 20.06.2024. godine u 12.00 časova u Banja Luci, ul. Ivana Franje Jukića br. 1.

Za I redovnu sjednicu Skupštine u 2024. godini predlažem sledeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Komisije za glasanje,
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine u 2024. godini,
4. Razmatranje i  usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja „Naše Banke“ a.d. Banja Luka za 2023. god. sa Izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2023. god.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2023. god. i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke,
6. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2023. godinu,
7. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za poslovnu 2024. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana poslovanja za period od 2024 – 2027. godina,
9. Razmatranje i usvajanje Strategije i plana upravljanja kapitalom za period od 2024 – 2031. god.
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Šestih izmjena i dopuna Statuta “Naše banke” a.d. Banja Luka,
11. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Prečišćenog teksta Statuta “Naše banke” a.d. Banja Luka,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2024. godinu,
13. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju informacionog sistema Banke za 2024. god.
14. Razmatranje i donošenje Odluke o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora,
15. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2023. godinu,
16. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Odluku o isplati varijabilnih naknada zaposlenim u 2024. godini,
17. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora sa informacijom o naknadama i ugovorima članova Uprave, Nadzornog odbora i višeg rukovodstva Banke,
18. Razmatranje Informacije o mišljenju Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija za 2023. god.
19. Razmatranje Informacije o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2023. god.
20. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike procjene članova organa upravljanja i ključnih funkcija u Banci, izdanje 09,
21. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine, izdanje 07,
22. Razno.

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa i kvorumu potrebnom za donošenje odluka:

Ukupan broj akcija sa pravom glasa na I redovnoj sjednci Skupštine Banke iznosi 33.182.313 običnih redovih akcija sa pravom glasa.
Kvorum za sjednicu Skupštine banke čine akcionari koji posjeduju više od 50 % glasova od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, u slučaju kada Skupština Banke odlučuje o pitanjima za koja je potrebno 67% glasova od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, tada potreban kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 67 % glasova klase akcija sa pravom glasa.
Skupština Banke na I redovnoj sjednici u 2024. god. donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova akcionara vlasnika akcija sa pravom glasa, osim za tačku 10. i tačku 11. ovog Saziva za koju se odluka donosi sa najmanje 67 % glasova akcionara vlasnika akcija sa pravom glasa.
Ako je sjednica Skupštine Banke odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovlјena sjednica Skupštine). Kvorum za ponovlјenu sjednicu Skupštine čini više od 50 % od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Ako na ponovlјenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obavještenje o načinu na koji se mogu prezeti materijali za sjednicu Skupštine Banke:
Akcionari Banke imaju pravo da, počevši od dana objavljivanja ovog Saziva, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Ivana Franje Jukića broj 1., svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 časova, kod Sekretara Banke preuzmu prijedloge odluka i druge materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, a taj dan je 10.06.2024. god.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valјano uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a može se raspravlјati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uklјuče u dnevni red Skupštine.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine.
Prijedlog se dostavlјa Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uklјučujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar u ovom slučaju ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.
Ako Nadzorni odbor Banke propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u dalјem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolјi, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske može da zahtjeva da se određena pitanja od značaja za usklađivanje poslovanja Banke sa propisima i njenim zahtjevima uvrste na dnevni red Skupštine Banke.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara mora imati ovlašćenje za zastupanje akcionara, potpisano od strane akcionara – fizičkog lica ili zastupnika akcionara – pravnog lica i ovjereno od strane nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati komisiji za glasanje pismeno ovlašćenje za zastupanje akcionara. Komisija za glasanje je dužna provjeriti valјanost ovlašćenja i identitet punomoćnika.
Glasanje u Skupštini vrši se javno dizanjem ruke ili putem glasačkih listića koji sadrže: poslovno ime Banke, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, pitanja o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda, odredbu o glasanju „za“ , „protiv“ ili uzdržan od glasanja“, u slučaju glasanja za članove Nadzornog odbora Banke ime svakog kandidata, ime ili naziv akcionara i broj akcija (glasova) kojim raspolaže.
Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za”, “protiv” ili „uzdržan od glasanja“. Rezultate glasanja utvrđuje komisija za glasanje.

Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti:
Na Dnevnom redu Skupštine Banke nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu I redovne sjednice Skupštine „Naše Banke“ a.d. Banja Luka.

PREDSJEDNIK NADZORNOG ODBORA
Radoljub Golubović s.r.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.