Saziv za održavanje I vanredne sjednice Skupštine Banke u 2023.godini.

Saziv za održavanje I vanredne sjednice Skupštine Banke u 2023.godini.

16. 01. 2023.

NAŠA BANKA A.D. BIJELJINA NADZORNI ODBOR

Broj: 01-2-18660/22 Dana, 29.12.2022.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (’’Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 32. i člana 58. stav 1, tačka 1) Statuta NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA broj: (broj: 01-1- 15413/19 od 29.10.2019. god., 01-1-399/21 od 15.01.2021. god., 01-1-9203/21 od 30.06.2021. god., 01-1-16888/21 od 25.11.2021. god.), i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-18659/22 od 29.12.2022. god.:

S A Z I V AM
I VANREDNU SJEDNICU SKUPŠTINE NAŠE BANKE A.D. BIJELJINA U 2023. GODINI

Dana 26.01.2023. godine (četvrtak) u 11,00 časova u Bijeljini, ul. Patrijarha Pavla br.3. Za I vanrednu sjednicu Skupštine u 2023. godini predlažem sledeći:

Dnevni red:

 1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
  a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
  b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika, v) Izbor Odbora za glasanje,
 2. Izvještaj Odbora za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
 3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa II vanredne sjednice Skupštine u 2022. godini,
 4. RazmatranjeprijedlogaidonošenjeOdlukeopromjenisjedištainazivaBanke,
 5. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o četvrtim izmjenama i dopunamaStatuta Banke,
 6. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o usvajanju Strategije i plana upravljanjakapitalom Banke 2023 -2025,
 7. RazmatranjeprijedlogaidonošenjeOdlukeopovećanjuosnovnogkapitalaBanke,
 8. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o XXII (dvadesetdrugoj) emisiji redovnihakcija javnom ponudom,
 9. Razno.Pravo da učestvuju u radu Skupštine imaju akcionari koji su se nalazili na listi

akcionara kod Centralnog registra hartija od vrijednosti ad Banja Luka 10 dana prije datuma održavanja sjednice Skupštine, lično ili zastupani po punomoćnicima.

Uvid u materijal po dnevnom redu može se izvršiti svakog radnog dana u Banci, Patrijarha Pavla 3. Bijelјina od 8 do 15 časova.

PREDSJEDNIK

NADZORNOG ODBORA

Radoljub Golubović s.r.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.