Saziv za održavanje I redovne sjednice skupštine Banke

Saziv za održavanje I redovne sjednice skupštine Banke

30. 05. 2023.

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA
NADZORNI ODBOR

Broj: 01-2- NO5726/23
Dana, 29.05.2023.

Na osnovu člana 54. stav (1) i člana 66. stav 1. Tačka 1) Zakona o bankama Republike Srpske (’’Službeni glasnik Republike Srpske’’ broj: 4/17, 19/18, 54/19) i člana 32. i člana 58. stav 1, tačka 1) Statuta NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA broj: (broj: 01-1-15413/19 od 29.10.2019. god., 01-1-399/21 od 15.01.2021. god., 01-1-9203/21 od 30.06.2021. god., 01-1-16888/21 od 25.11.2021. god., 01-1-997/23 od 26.01.2023. god.) i Odluke Nadzornog odbora broj 01-2-NO5725/23 od 29.05.2023. god.:

S A Z I V AM
I REDOVNU SJEDNICU SKUPŠTINE NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA U 2023. GODINI

Dana 29.06.2023. godine u 11,00 časova u Banja Luci, ul. Ivana Franje Jukića br. 1.

Za I redovnu sjednicu Skupštine u 2023. godini predlažem sledeći:

Dnevni red:

1. Otvaranje Skupštine i izbor radnih tijela:
a) Izbor predsjedavajućeg Skupštine,
b) Izbor zapisničara i ovjerivača zapisnika,
v) Izbor Komisije za glasanje,
2. Izvještaj Komisije za glasanje o verifikaciji akcionara i njihovih punomoćnika i utvrđivanju kvoruma,
3. Razmatranje i verifikacija Zapisnika sa I vanredne sjednice Skupštine u 2023. godini,
4. Razmatranje i usvajanje Godišnjeg izvještaja o poslovanju i finansijskih izvještaja „Naše Banke“ a.d. Banja Luka za 2022. god. sa Izvještajem privrednog društva za reviziju i mišljenjem Nadzornog odbora i Odbora za reviziju u vezi sa finansijskim izvještajima za 2022. god.
5. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o izvršenoj eksternoj reviziji informacionog sistema za 2022. god.
6. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o radu Nadzornog odbora za 2022. god. i obavljenom nadzoru poslovanja Banke i rada Uprave Banke,
7. Razmatranje i usvajanje Odluke o raspodjeli dobiti za poslovnu 2022. godinu,
8. Razmatranje i usvajanje Plana poslovanja Banke za poslovnu 2022. godinu,
9. Razmatranje i usvajanje Strateškog plana poslovanja za period od 2023 – 2025. godina,
10. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Petih izmjena i dopuna Statuta “Naše banke” a.d. Banja Luka,
11. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju finansijskih izvještaja za 2023. godinu,
12. Razmatranje i usvajanje Odluke o imenovanju privrednog društva za reviziju informacionog sistema Banke za 2023. god.
13. Razmatranje i donošenje Odluke o procjeni primjerenosti članova Nadzornog odbora,
14. Razmatranje i donošenje Odluke o razrješenju članova Nadzornog odbora Banke,
15. Razmatranje Prijedloga za imenovanje članova Nadzornog odbora Banke,
16. Razmatranje i donošenje Odluke o naknadama članova Nadzornog odbora u Odbora za reviziju Banke,
17. Razmatranje prijedloga i donošenje Odluke o procjeni primjerenosti kandidata za članove Nadzornog odbora Banke,
18. Razmatranje Prijedloga i donošenje Odluke o odobravanju teksta Ugovora o pravima i obavezama članova Nadzornog odbora Banke,
19. Razmatranje i donošenje Odluke o davanju saglasnosti na Politiku naknada za 2023. godinu,
20. Razmatranje Prijeloga i donošenje Odluke o isplati varijabilnih naknada zaposlenim u 2023. godini,
21. Razmatranje i usvajanje Izvještaja o imovinskom stanju članova Uprave i Nadzornog odbora sa informacijom o naknadama i ugovorima članova Uprave, Nadzornog odbora i višeg rukovodstva Banke,
22. Razmatranje Informacije o mišljenju Nadzornog odbora o izvještajima kontrolnih funkcija za 2022. god.
23. Razmatranje Informacije o ugovorima zaključenim između Banke i lica u posebnom odnosu sa Bankom za 2022. god.
24. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Politike procjene članova organa upravljanja i ključnih funkcija u Banci, izdanje 08,
25. Razmatranje i donošenje Odluke o usvajanju Poslovnika o radu Skupštine, izdanje 06,
26. Razno.

Konstatuje se da je po osnovu sticanja preko 30 % akcija Banke sa pravom glasa dana 05.04.2023. god. u skladu članom 7. i 25 Zakona o preuzimanju akcionarskih društava (“Službeni glasnik Republike Srpske” broj 565/08, 92/09, 59/13 i 19/19) Komisija za hartije od vrijednosti Republike Srpske a.d. Banja Luka izdala Rješenje broj 03-UP-34-225-2/23 od 05.04.2023. god. kojim je za akcionare “GI Finance” d.o.o. Zvornik, “Galens Invest” d.o.o. Novi Sad i “G-Inžinjering” d.o.o. Zvornik nastupila zabrana vršenja prava glasa na Skupštini akcionara računajući od 30.03.2023. god. pa sve dok se ne provede postupak preuzimanja u skladu sa odredbama Zakona o preuzimanju akcionarskih društava.

Konstatuje se da je akcionar Banke “GI Finance” d.o.o. Zvornik objavio ponudu za preuzimanje upućenu akcionarima Banke dana 20. i 21.05.2023. god. u Dnevnom Listu Glasu Srpske, te da shodno daljim procesnim koracima u postupku preuzimanja postoji mogućnost da na dan 29.06.2023. god. zbog nedostatka kvoruma neće biti ispunjeni uslovi da se I redovna sjednica Skupštine Banke održi.

U skladu sa prethodno navedenim u slučaju nedostatka kvoruma da se održi I redovna sjednica Skupštine Banke na dan 29.06.2023. god., ovim putem:

S A Z I V A M

ponovljenu I redovnu sjednicu Skupštine “Naše Banke” a.d. Banja Luka u 2023. god. dana 30.06.2023. god. sa početkom u 11.00 časova sa istim Dnevnim redom.

Podaci o klasi i ukupnom broju akcija sa pravom glasa i kvorumu potrebnom za donošenje odluka:
Ukupan broj akcija sa pravom glasa na I redovnoj sjednci Skupštine Banke iznosi 27.182.313 običnih redovih akcija sa pravom glasa.
Kvorum za sjednicu Skupštine banke čine akcionari koji posjeduju više od 50 % glasova od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa po predmetnom pitanju.
Izuzetno od prethodnog stava ovog člana, u slučaju kada Skupština Banke odlučuje o pitanjima za koja je potrebno 67% glasova od ukupnog broja glasova klase akcija sa pravom glasa, tada potreban kvorum čine akcionari koji posjeduju najmanje 67 % glasova klase akcija sa pravom glasa.
Skupština Banke na I redovnoj sjednici u 2023. god. donosi odluke nadpolovičnom većinom glasova akcionara vlasnika akcija sa pravom glasa, osim za tačku 10. ovog Saziva za koju se odluka donosi sa najmanje 67 % glasova akcionara vlasnika akcija sa pravom glasa.
Ako je sjednica Skupštine Banke odgođena zbog nedostatka kvoruma, može biti ponovo sazvana sa istim dnevnim redom najkasnije 15 dana od dana odgađanja (ponovlјena sjednica Skupštine). Kvorum za ponovlјenu sjednicu Skupštine čini više od 50 % od ukupnog broja glasova akcija sa pravom glasa.
Ako na ponovlјenoj sjednici Skupštine nema potrebnog kvoruma ili se ona ne održi u propisanom roku, saziva se i održava nova sjednica Skupštine u skladu sa zakonom i ovim Statutom.

Obavještenje o načinu na koji se mogu prezeti materijali za sjednicu Skupštine Banke:
Akcionari Banke imaju pravo da, počevši od dana objavljivanja ovog Saziva, u sjedištu Banke u Banja Luci, na adresi Ivana Franje Jukića broj 1., svakim radnim danom od 09:00 do 15:00 časova, kod Sekretara Banke preuzmu prijedloge odluka i druge materijale o kojima će se odlučivati na Skupštini Banke.

Pouka o pravima akcionara u vezi sa učešćem u radu Skupštine:
Pravo učešća i pravo glasa na Skupštini ostvaruje se na osnovu liste akcionara koju izdaje Centralni registar hartija od vrijednosti a.d. Banja Luka i koja sadrži oznaku akcije, podatke o vlasnicima, broju i nominalnoj vrijednosti akcija sa stanjem na deseti dan prije održavanja sjednice Skupštine, a taj dan je 19.05.2023. god.

Podaci o pravima akcionara na predlaganje izmjena i dopuna Dnevnog reda i pravima na postavljanje pitanja:

Na sjednici Skupštine akcionara može se odlučivati samo o tačkama dnevnog reda koje su valјano uvrštene u dnevni red u skladu sa zakonom i ovim Statutom, a može se raspravlјati i o drugim pitanjima.
Akcionar ili akcionari koji imaju najmanje 10 % akcija sa pravom glasa mogu predložiti i zahtjevati da se najviše dva nova pitanja uklјuče u dnevni red Skupštine.
Prijedlog iz prethodnog stava mora se sačiniti u pisanoj formi u roku od sedam dana od dana objave godišnjeg saziva sjednice Skupštine, odnosno u roku od pet dana od dana objave saziva sjednice vanredne Skupštine.
Prijedlog se dostavlјa Nadzornom odboru u sjedištu Banke, sadrži razloge za davanje prijedloga, uklјučujući i prijedlog odluke kao i imena akcionara koji daju prijedlog i broj glasova kojim raspolažu.
Akcionar u ovom slučaju ne može da se računa u više od jedne grupe koja posjeduje navedeni procenat glasova.
Ako Nadzorni odbor Banke propusti da u roku 72 časa od dana prijema zahtjeva odgovori na zahtjev akcionara u skladu sa stavom 2. ovog člana, ili ako on odbije zahtjev, nadležni sud u vanparničnom postupku ima ovlaštenje, po zahtjevu bilo kog od tih akcionara koji se mora podnijeti u dalјem roku od 48 časova, da naloži da se njihovom zahtjevu udovolјi, o čemu donosi odluku u roku od 48 časova nakon prijema zahtjeva.
Agencija za bankarstvo Republike Srpske može da zahtjeva da se određena pitanja od značaja za usklađivanje poslovanja Banke sa propisima i njenim zahtjevima uvrste na dnevni red Skupštine Banke.

Opis procedure za glasanje preko punomoćnika:

Akcionar može da glasa lično ili preko punomoćnika. Punomoćnik akcionara mora imati ovlašćenje za zastupanje akcionara, potpisano od strane akcionara – fizičkog lica ili zastupnika akcionara – pravnog lica i ovjereno od strane nadležnog organa.
Punomoćnik je dužan predati komisiji za glasanje pismeno ovlašćenje za zastupanje akcionara. Komisija za glasanje je dužna provjeriti valјanost ovlašćenja i identitet punomoćnika.
Glasanje u Skupštini vrši se javno dizanjem ruke ili putem glasačkih listića koji sadrže: poslovno ime Banke, datum i vrijeme održavanja sjednice Skupštine, pitanja o kojima se glasa po redoslijedu iz dnevnog reda, odredbu o glasanju „za“ , „protiv“ ili uzdržan od glasanja“, u slučaju glasanja za članove Nadzornog odbora Banke ime svakog kandidata, ime ili naziv akcionara i broj akcija (glasova) kojim raspolaže.
Glasanje se vrši zaokruživanjem na glasačkom listiću odgovora “za”, “protiv” ili „uzdržan od glasanja“. Rezultate glasanja utvrđuje komisija za glasanje.

Obavještenje o odlukama koje predstavljaju raspolaganje imovinom velike vrijednosti:
Na Dnevnom redu Skupštine Banke nisu uvrštene Odluke koje bi predstavljale raspolaganje imovinom velike vrijednosti.

Pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu I redovne sjednice Skupštine „Naše Banke“ a.d. Banja Luka, a u slučaju neodržavanja iste, pozivaju se svi akcionari da lično ili putem punomoćnika uzmu učešće u radu ponovljene I redovne sjednice Skupštine „Naše Banke“ a.d. Banja Luka

PREDSJEDNIK
NADZORNOG ODBORA
Radoljub Golubović s.r.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.