Prodaja Nekretnina koje su u vlasništvu “Naša Banka”

Prodaja Nekretnina koje su u vlasništvu “Naša Banka”

27. 12. 2023.

 Na osnovu člana 71. stav 1. tačka 18. Statuta NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA (01-1-15413/19 оd 29.10.2019. god., 01-1-399/21 od 15.01.2021. god., 01-1-9203/21 od 30.06.2021. god., 01-1-16888/21 od 25.11.2021. god., 01-1-997/23 od 26.01.2023. god.) i poslovnika o radu Uprave i odluke Uprave Banke, vrši se:

PRODAJA NEKRETNINA KOJE SU U VLASNIŠTVU „NAŠA BANKA“ A.D BANJA LUKA

 Predmet prodaje su nekrenine koje su označene kao:

  • katastarska parcela broj 807/2/1 upisana u posjedovni list broj 3304 KO Derventa 1, uknjižen u Izvod iz knjige uloženih ugovora o prodaji poslovnih zgrada, poslovnih prostorija I garaža, broj 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873 i 874, zatim k.č. broj 820 upisana u ZK uložak broj 2, k.o. Gornji Cerani. Početna cijena za gore opisane nekretnine je 350.000,00KM.
  • č 1317/38 njiva 3. klase površine 7647m2, k.č 1317/39 njiva 3. klase površine 2710m2, upisane u ZK Uložak broj 1283 KO Bijeljina selo, k.č 2064/0 Travnjak što u naravi predstavlja njivu 2. klase površine 9779m2 upisana u ZK Uložak broj 220 KO Popovi, k.č 1772/0 prudovi, što u naravi predstavlja njivu 3. klase površine 6865m2, k.č 2062/0 Travnjak što u naravi predstavlja njivu 2. klase površine 12017m2 upisane u ZK Uložak broj 900 KO Popovi i k.č 93/3 u naravi dvorište površine 289m2 i stambena zgrada površine 115m2 ukupne površine 404m2, upisane u ZK Uložak broj 4852 KO Bijeljina2. Početna cijena za gore opisane nekretnine je 100.000,00KM.

        _______________________________________________________________

PRAVILA I USLOVI JAVNE LICITACIJE:

Pravo učešća u dostavljanju ponuda imaju sva fizička i pravna lica kao i strani državljani koji ispunjavaju zakonske uslove za sticanje nepokretnosti u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj.

II

Ponuda treba da sadrži:  naziv ( ime i prezime) ponuđača, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, kontakt informacije ponuđača kao i da fizička lica dostave kopije lične karte, a za pravna lica izvod iz sudskog registra (kopiju).

III

Ako ponude budu dostavljali punomoćnici, Punomoć mora biti  sačinjenu u formi notarski obrađene isprave.

IV

Učesnik čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je zaključiti kupoprodajni Ugovor i platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke tačnije odabira najpovoljnijeg ponuđača.

Ako kupac ne uplati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od zaključenja kupoprodajnog ugovora

V

Troškove notarske obrade ugovora i ostale troškove u vezi sa prodajom, prenos prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac.

Nakon zaključenja kupoprodajnog Ugovora  kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

 

VI

Pismene ponude dostaviti na adresu, „NAŠA BANKA“ A.D BANJA LUKA, Ulica Ivana Franje Jukića broj 1, 78000, Banja Luka

 

Ponude se mogu dostaviti do 10.01.2024. godine, a naknadno pristigle ponude se neće razmatrati

VII

Konačnu Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača vršiće komisija predložena od strane Uprave Banke.

Sve informacije o nekretnini koja je predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresovane osobe mogu dobiti u NAŠA BANKA A.D BANJA LUKA, Ulica Ivana Franje Jukića 1,78000 Banja Luka ili NAŠA BANKA A.D BANJA LUKA, FILIJALA BIJELJINA, Patrijarha Pavla broj 3, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati

Kontakt telefon  + 387 (0) 55 232-300

E mail;  office@nasa-banka.com

           

 NAŠA BANKA A.D BANJA LUKANaše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.