OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU BANKE

OGLAS ZA PRODAJU NEKRETNINE U VLASNIŠTVU BANKE

14. 06. 2023.

NAŠA BANKA A.D. BANJA LUKA OGLAŠAVA PRODAJU NEKRETNINE KOJA JE U VLASNIŠTVU NAŠA BANKA A.D BANJA LUKA

Predmet prodaje je nekrenina koja se nalazi u Modriči označena kao:
b.p 803/1 u naravi DVORIŠTE, poslovni objekat u privredi površine 161m2; pomoćni objekat u privredi površine 20m2; dvorište 417m2
b.p 804 u naravi DVORIŠTE, dvorište površine 1398m2 upisano u List nepokretnosti broj 236/1 KO Modriča.

Početna formirana cijena za gore opisanu nekretninu je 480.000,00KM


PRAVILA I USLOVI JAVNE LICITACIJE:

Pravo učešća u dostavljanju ponuda imaju sva fizička i pravna lica kao i strani državljani koji ispunjavaju zakonske uslove za sticanje nepokretnosti u Bosni i Hercegovini, Republici Srpskoj.

II


Ponuda treba da sadrži: naziv (ime i prezime) ponuđača, ponuđeni iznos kupoprodajne cijene, kontakt informacije ponuđača kao i da fizička lica dostave kopije lične karte, a za pravna lica izvod iz sudskog registra (kopiju).

III


Ako ponude budu dostavljali punomoćnici, Punomoć mora biti sačinjena u formi notarski obrađene isprave.

IV


Učesnik čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, dužan je zaključiti kupoprodajni Ugovor i platiti utvrđenu cijenu u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke tačnije odabira najpovoljnijeg ponuđača.
Ako kupac ne uplati cijenu u navedenom roku, smatra se da je odustao od zaključenja kupoprodajnog ugovora.

V


Troškove notarske obrade ugovora i ostale troškove u vezi sa prodajom, prenos prava vlasništva i upisa u zemljišnu knjigu i katastar snosi kupac.
Nakon zaključenja kupoprodajnog Ugovora kupac će se uvesti u posjed kupljene nekretnine.

VI


Pismene ponude dostaviti na adresu, „NAŠA BANKA“ A.D BANJA LUKA, Ulica Ivana Franje Jukića broj 1, 78000, Banja Luka

VII


Konačnu Odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuđača vršiće komisija predložena od strane Uprave Banke.

Sve informacije o nekretnini koja je predmet licitacije, kao i uvid u svu dokumentaciju zainteresovane osobe mogu dobiti u NAŠA BANKA A.D BANJA LUKA, Ulica Ivana Franje Jukića 1,78000 Banja Luka ili NAŠA BANKA A.D BANJA LUKA, FILIJALA BIJELJINA, Patrijarha Pavla broj 3, svakim radnim danom od 08.00 do 16.00 sati

Kontakt telefon + 387 (0) 55 232-300

E mail; office@nasa-banka.com

NAŠA BANKA A.D BANJA LUKANaše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.