KONKURS za prijem u radni odnos

KONKURS za prijem u radni odnos

15. 09. 2023.

Naša Banka AD Banja Luka dana 15.09.2023. godine objavljuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

Na sljedeća radna mjesta:

 1. Referent administracije u Odjeljenju administracije – Sektor administracije i platnog prometa sa mjestom rada u Banjoj Luci;

 2. Samostalni stručni saradnik u Odjeljenju za trgovanje (Trading) – Sektor za upravljanje sredstvima sa mjestom rada u Banjoj Luci.

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 1. Referenta administracije u Odjeljenju administracije:

 • provjerava i kontroliše dostavljenu dokumentaciju za plasman/depozit,

 • vrši kontrolu matičnih podataka u sistemu u odnosu na dokumentaciju,

 • kontroliše usklađenost dostavljene dokumentacije za plasman/depozit sa podacima iz odluke nadležnog kreditnog odbora i sa podacima u IS,

 • vrši ažuriranje dodatnih podataka u sistem u toku otplate plasmana,

 • unosi, verifikuje, autorizuje i knjiži naloge za realizaciju kredita,

 • vrši povrat dokumentacije o kolateralu i arhiviranje dosijea,

 • postupa po instrukcijama sektora prodaje/naplate vezano za aktiviranje instrumenata obezbjeđenja radi naplate dospjelih potraživanja,

 • vrši internu kontrolu realizovanih plasmana i dr.

 1. Samostalnog stručnog saradnika u Odjeljenju za trgovanje (Trading):

 • upravlja gotovinom u saradnji sa Odjeljenjem za upravljanje bilansom Banke,

 • prati nivo sredstava kod CB BiH (održavanje nivoa obavezne rezereve na unutardnevnom nivou),

 • ugovara i zaključuje poslove kupoprodaje efektivnog stranog novca sa CB BiH u saradnji sa Odjeljenjem Trezora,

 • ugovora kupoprodaju EUR-a sa CB BH,

 • zaključuje poslove kupoprodaje efektivnog stranog novca i deviza sa domaćim bankama,

 • priprema izvještaje o kupoprodaji gotovine, po valutama na mjesečnom nivou i naknadama za obavljene transakcije i dr.

Uslovi:

 • VSS, diplomirani ekonomista ili slično zanimanje,

 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

 • poznavanje rada na računaru.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

 1. da je državljanin BiH;

 2. da je punoljetan;

 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;

 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

 5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu ljudski.resursi@nasa-banka.com sa naznakom na koje radno mjesto konkurišu.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenih radnih mjesta.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.