KONKURS za prijem u radni odnos

KONKURS za prijem u radni odnos

10. 01. 2023.

Na slijedeća radna mjesta:

 1. Rukovodilac Samostalnog odjeljenja za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – 1 izvršilac, mjesto rada u Banjaluci.

 

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 • Rukovodi, koordinira radom Odjeljenja,
 • Primjenjuje zakonske i podzakonske propise koji regulišu oblast sprečavanja pranja novca i finansiranja terorizma,
 • Uspostavlja efikasno i efektivno proceduralno sprovođenje sistema za identifikaciju i praćenje klijenata  i sistema procjene rizika  u skladu sa zahtjevima SPN i FTA,
 • Uspostavlja efikasno i efektivno proceduralno sprovođenje sistema za identifikaciju i praćenje klijenata u skladu sa FATCA direktivama,
 • Sprovodi i vrši nadzor, nad sprovođenjem zahtjeva nadzornih i regulatornih institucija, vezane za aktivnosti iz svoje nadležnosti.

 

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema,
 • minimum 5 godina radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Referent za sprečavanje pranja novca i finansiranja terorizma – 1 izvršilac, mjesto rada u Banjaluci.

 

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 • Učestvuje u efikasnom i efektivnom uspostavljanju i sprovođenju  proceduralnog sistema identifikacije i praćenje klijenata i sistema procjene rizika u skladu sa zahtjevima SPN i FTA,
 • Učestvuje u efikasnim i efektivnom uspostavljanju i sprovođenju proceduralnog sistema za identifikaciju i praćenje klijenata u skladu sa FATCA direktivama,
 • Prati rad, koordinira rad  i učestvuje u sprovođenju interne edukacije zaposlenih u čijim  nadležnostima su aktivnosti vezane za SPN i FTA  i FATCA,
 • Izrađuje i učestvuje u izradi eksternih izvještaja za nadležne institucije i internih izvještaja za organe Banke,

 

Uslovi:

 • Visoka stručna sprema,
 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

 1. Viši referent knjigovodstvenih evidencija u Odjeljenju administracije, Sektor administracije i platnog prometa – 1 izvršilac, mjesto rada u Banjaluci.

 

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 • Usklađivanje analitičkih evidencija i glavne knjige,
 • Kontrola obračuna kamata i naknada,
 • Knjiženje analitike po kreditnim računima stanovništva i privrede,
 • Rasknjižavanje avansnog računa kredita privrede i preduzetnika,
 • Kontrola rasknjižavanja avansnih računa stanovništva,
 • Obračun kamate i slanje kamatnih listova,
 • Obračun kamata i provizija na depozite i štednju.

 

Uslovi:

 • VSS, ekonomskog smjera,
 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je punoljetan;
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

 

 

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu

Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu ljudski.resursi@nasa-banka.com

 

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenih radnih mjesta.

Sve dodatne informacije mogu se dobiti na telefon +387 55 232 300, lokal 813.

 Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.