KONKURS za prijem u radni odnos

KONKURS za prijem u radni odnos

02. 11. 2023.

Naša Banka AD Banja Luka objavljuje

KONKURS za prijem u radni odnos na slijedeće radno mjesto:

 1. Referent za procjenu vrijednosti i upravljanje kolateralima – interni procjenitelj – 1 izvršilac, mjesto rada u Banjaluci.

Osnovne dužnosti i odgovornosti:

 • vrši procjene vrijednosti kolaterala za potrebe Banke u skladu sa važećim međunarodno priznatim standardima vrednovanja i zadovoljava uslove iz internih akata i akata ABRS i dostavlja izvještaj o procjeni vrijednosti kolaterala;
 • vrši kontrolu podataka koji se dostavljaju nezavisnom eksternom procjenitelju i  dostavlja zahtjeve sa dokumentacijom za izradu procjene nezavisnom eksternom procjenitelju sa Liste eksternih nezavisnih procjenitelja u skladu sa Procedurom procjene kolaterala;
 • vrši kontrolu kvaliteta procjene tržišne vrijednosti kolaterala izvršene od strane eksternih procjenitelja u skladu sa važećim međunarodno priznatim standardima vrednovanja i zadovoljava uslove iz internih akata i akata ABRS i dostavlja izvještaj o izvršenoj kontroli;
 • vrši kontrolu dokumentacije vezane za kolateral, u svrhu provjere kvaliteta procjene, u skladu sa uslovima propisanim Politikom prihvatljivih kolaterala i upravljanja koleteralom;
 • obavlja naknadne procjene kolaterala u skladu sa Politikom prihvatljivih kolaterala i upravljanja kolateralom;
 • upravlja i učestvuje u procesu reprocjene kolaterala, odnosno ponovne procjene kolaterala, a u skladu sa internim aktima, aktima ABRS i zakonskim obavezama Banke;
 • vrši kontrolu ispunjenosti uslova i kriterijuma koje moraju ispuniti nezavisni procjenitelj na Listi nezavisnih procjenitelja čije procjene će Banka da koristi prilikom odobravanja izloženosti i dr.

 

Uslovi:

Visoki stepen stručne spreme, ekonomskog ili drugog odgovarajućeg smijera;

Radno iskustvo minimum dvije godine radnog iskustva sa VSS na privrednim, bankarskim ili finansijskim poslovima;

Licenca ovlaštenog procjenitelja/procjenjivača.

 

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

 1. da je državljanin BiH;
 2. da je punoljetan;
 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;
 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;
 5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu ljudski.resursi@nasa-banka.com sa naznakom na koje radno mjesto konkurišu.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenog radnog mjesta.

 Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.