Konkurs za prijem u radni odnos

Konkurs za prijem u radni odnos

04. 01. 2024.

Naša Banka AD Banja Luka objavljuje

KONKURS

za prijem u radni odnos

Na sljedeća radna mjesta:

 • Referent za kreditne rizike pravnih lica u Odjeljenju za procjenu kreditnih aplikacija u Sektoru za upravljanje kreditnim rizikom sa mjestom rada u Banjojluci.

 • Referent međunarodnog platnog prometa u Sektoru administracije i platnog prometa sa mjestom rada u Banjojluci.

 • Referent rane naplate u Odjeljenju rane naplate u Sektoru za upravljanje kreditnim rizikom sa mjestom rada u Banjojluci.

Osnovne dužnosti i odgovornosti – Referent za kreditne rizike pravnih lica:

 • Nezavisna i potpuno samostalna procjena rizičnosti predloženih kreditnih plasmana s ciljem kontrole i minimiziranja kreditnog rizika,

 • Kontrola usaglašenosti kreditnog prijedloga sa propisanim politikama, procedurama i odlukama koje regulišu odobravanje kredita i kontrola utvrđenih limita,

 • Izrada metoda i alata za identifikaciju, procjenu, mjerenje, praćenje i kontrolu kreditnog rizika,

 • Praćenje kreditnog rizika radi održavanja prihvatljivog profila rizičnosti kreditnog portfelja Banke,

 • Analiza kreditnog portfolija i formiranje „Liste posmatranja“,

 • Kreiranje alata za procjenu rizika i vršenje procjene rizika i dr.

Osnovne dužnosti i odgovornosti – Referent međunarodnog platnog prometa:

 • vrši obradu svih transkacija, odlaznih i dolaznih u međunarodnom platnom prometu (loro i nostro doznake, pojedinačne i zbirne, akreditivi, garancije i dr.),

 • obavlja korespodenciju sa ino bankama,

 • prati stanja na deviznim računima i vrši usaglašavanje analitike i glavne knjige,

 • kontrola stanja na deviznim računima klijenata i knjiženje promjena nastalih

 • izrada i slanje izvoda po deviznim računima pravnih lica i slanje istih po zahtjevu klijenta i dr.

Osnovne dužnosti i odgovornosti – Referent rane naplate:

 • direktan kontakt s klijentima koji imaju dospijelo nenaplaćeno dugovanje s ciljem pronalaženja rješenja i naplate istih, obavljanje terenskih posjeta klijenata,

 • učestvuju u analizi klijenata i predlaganje refinansiranja ili reprograma,

 • analiza otplate kredita i procjenu naplativosti, praćenje i kontrola naplate potraživanja od klijenta,

 • istraživanje svih relevantnih informacija koje mogu doprinijeti boljoj i lakšoj naplati kao i boljoj pregovaračkoj osnovi

 • naplata dospjelih potraživanja po svim osnovama uključujući i prinudnu naplatu dospjelih potraživanja po kreditima stanovništva,

 • odgovornost za efikasno provođenje procedure za naplatu u svim fazama naplate i dr.

Uslovi:

 • VSS, diplomirani ekonomista ili slično zanimanje,

 • minimum 3 godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,

 • poznavanje rada na računaru,

 • znanje engleskog jezika.

Svi kandidati koji se prijave na Konkurs pored navedenih posebnih uslova moraju ispunjavati i slijedeće uslove:

 1. da je državljanin BiH;

 2. da je punoljetan;

 3. da je zdravstveno sposoban za obavljanje poslova konkretnog radnog mjesta;

 4. da se protiv njega ne vodi krivični postupak;

 5. da nije osuđivan na kaznu zatvora za neko od krivičnih djela protiv privrede ili službene dužnosti.

Kandidati mogu dostaviti svoju biografiju i motivaciono pismo na adresu Ul. Ivana Franje Jukića br. 1, 78 000 Banja Luka ili elektronskim putem na adresu ljudski.resursi@nasa-banka.com.

Kandidati koji uđu u uži izbor biće kontaktirani kako bi dostavili dokaze o ispunjavanju uslova navedenih u tekstu Konkursa.

Konkurs će biti otvoren do popune navedenih radnih mjesta.Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.