Garancije

Garancija je instrument obezbjeđenja, kojim banka izdavalac preuzima na sebe, po nalogu svog klijenta, neopozivu obavezu da će platiti na poziv utvrđeni iznos korisniku garancije kao obeštećenje za neizvršeno plaćanje ili činidbu od strane svog klijenta za čiji račun banka nastupa.

Plative garancije

U našoj ponudi imamo različite vrste plativih garancija, a u skladu sa Vašim potrebama:

 •  garancija za obezbjeđenje plaćanja u domaćoj valuti
 •  garancija za obezbjeđenje plaćanja u stranoj valuti
 •  carinske garancije

Činidbene garancije

U našoj ponudi imamo različite vrste činidbenih garancija, a u skladu sa Vašim potrebama:

 •  garancija za povraćaj avansa
 •  garancija za učešće na tenderu
 •  garancija za dobro izvršenje posla
 •  garancija za garantni period
 •  Loro garancije koje su izdane u vašu korist, putem banke vašeg partnera, kao osiguranje ispunjenja ugovorenih uslova prema vama.

Prednost za korisnika: U svim svojim pojavnim oblicima, garancije pružaju korisniku sigurnost da će se obeštetiti od banke za nečinjenje ili neplaćanje od strane nesavjesnog ugovornog partnera.
 Prednost za nalogodavca: Nalogodavac, koristeći ime svoje banke, osigurava bolju poziciju i uslove pregovaranja i obezbeđuje se od nesavesnog korisnika.

 •   Iznos se odobrava prema zahtjevu klijenta, a u skladu sa dokumentom koji je osnov za izdavanje garancije i kreditnom sposobnošću podnosioca zahtjeva.
 •  Rok na koji se odobrava u skaldu sa sa dokumentom koji je osnov za izdavanje garancije
 •  Instrumenti obezbjeđenja u skladu sa iznosom garancije

Preuzmite zahtjev za garanciju ovdje

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.