Kodeks poslovne etike

PORUKA PREDSJEDNIKA UPRAVE NAŠE BANKE A.D. BANJA LUKA

Poštovani,
Znamo da naš poslovni uspjeh zavisi od našeg zalaganja, etičnosti i lične odgovornosti u svemu što radimo. Način na koji obavljamo naš posao podjednako je važan kao i ono što radimo. Kodeks poslovne etike Naše Banke predstavlja etički kompas za donošenje poslovnih odluka u skladu sa našom vizijom i našim vrijednostima. Kodeks daje smjernice za svakodnevno djelovanje i pomaže nam da razumijemo šta se u očekuje od svakog zaposlenog u Banci.

Iako ne postoji kodeks koji bi pokrivao sve situacije na koje možete naići prilikom obavljanja svog posla, ovaj Kodeks bi trebali koristiti kao vodič koji će vam pomoći u donošenju ispravnih etičkih odluka u ime Naše Banke.

Svi smo odgovorni za poštovanje Kodeksa, te se od vas očekuje da postavljate pitanja, tražite savjete i ukazujete na pojave koje bi mogle predstavljati kršenje njegovih odredbi. Svako od nas je posvećen poštovanju osnovnih pravila ponašanja u svojim svakodnevnim aktivnostima što doprinosi ne samo uspjehu Naše Banke i dobrim međusobnim odnosima, već u isto vrijeme poštovanje Kodeksa pozitivno utiče na ugled Banke i povjerenje naših klijenata, akcionara i društva u cjelini.

Kao zaposleni Banke, svi smo dužni da se upoznamo i u potpunosti pridržavamo pravila ovog Kodeksa.

Predsjednik Uprave
Dejan Vuklišević

OPŠTI DIO

Naša Banka a.d. Banja Luka (u daljem tekstu: Banka) se zalaže za kulturu odgovornosti, poslovanja u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke, te da poslovne aktivnosti obavlja po principima integriteta, na pošten i etičan način. Članovi Nadzornog odbora, članovi Uprave, rukovodioci organizacionih jedinica i svi zaposleni treba da budu posvećeni visokim etičkim standardima poželjnog ponašanja koje se ogleda u profesionalnom odnosu prema poslu i saradnicima, odgovornosti, integritetu, nepristrasnosti, duhu zajedništva i poštovanju prema svakom pojedincu. U tom smislu, pojam zaposleni koji se koristi u Kodeksu poslovne etike (u daljem tekstu: Kodeks) se odnosi i na sve rukovodioce u Banci. Poslovanje, koje je usklađeno sa ovim Kodeksom, je garancija za jačanje povjerenja u Banku i ključ je njenog ugleda i dugoročnog uspješnog poslovanja.

Kodeks uređuje pravila ponašanja zaposlenih kako u internim, tako i u eksternim odnosima, zasnovana na osnovnim vrijednostima i principima Banke.

Kodeks ne može dati odgovor na sve dileme sa kojima se može susresti na radnom mjestu. Stoga, jedan od ključnih zahtjeva ovog Kodeksa jeste dužna pažnja, dobra procjena i ispravno djelovanje u svim poslovnim aktivnostima. Svako od nas treba da se pridržava ovog Kodeksa i treba da podstakne ostale zaposlene i poslovne partnere da učine isto. U slučaju bilo kakvih nedoumica po pitanju primjene Kodeksa, obratite se svom neposrednom rukovodiocu ili Samostalnom odjeljenju za usklađenost poslovanja. Mi podržavamo otvoren razgovor po svim pitanjima.

1. Osnovne korporativne vrijednosti

Osnovne korporativne vrijednosti koje nam služe kao vodilja pri donošenju poslovnih odluka u ime Banke su:

1. Liderstvo, koje se ogleda u:

 • preuzimanju odgovornosti za naše postupke,
 • preuzimanju odgovornosti prema klijentima, zaposlenima, akcionarima poslovnim partnerima, društvenom i prirodnom okruženju
 • radu u skladu sa zakonskim propisima i pravilima struke
 • kontinuiranom napredovanju i usavršavanju

2. Timski duh:

 • pomažemo jedni drugima, jer smo na istom zadatku i želimo ostvariti iste ciljeve
 • otvorena komunikacija i saradnja su osnova našeg rada
 • poštujemo jedni druge
 • razmjenjujemo znanje i učimo jedni od drugih
 • ponašamo se iskreno i poštujemo etičke standarde

3. Fokusiranost na klijenta:

 • naše aktivnosti su usmjerene prema klijentima i njihovima potrebama
 • pratimo savremene trendove
 • tražimo nove i bolje metode i pristupe u pružanju usluga
 • optimizujemo naše procese
 • ispitujemo potrebe klijenata i nastojimo da prevaziđemo njihova očekivanja

2. Osnovni principi etičkog ponašanja

U cilju održavanja i stalnog poboljšanja ugleda Banke ponašanje svih zaposlenih u pogledu poslovanja i etičkih pitanja treba da bude u skladu sa najvišim standardima etike zasnovanim na sledećim vrijednostima i principima:

 • poštovanje odredbi Kodeksa u svakodnevnom radu,
 • poštovanje relevantnih zakonskih propisa, internih politika i procedura Banke;
 • štitimo povjerljive informacije i podatke
 • ne zloupotrebljavamo unutrašnje informacije
 • nepristrasnost, profesionalnost i usredsređenost na klijenta,
 • inovativnost;
 • kvalitetno, odgovorno i efikasno izvršavanje radnih zadataka,
 • posvećenosti interesima Banke,
 • iskrenost i poštovanje među saradnicima
 • poštovanje ljudskih prava
 • zaštita i racionalno korišćenje sredstava, imovine i resursa Banke;
 • briga za društveno okruženje,
 • timski rad, saradnja, međusobno pomaganje,
 • prijavljivanje uočenih nepravilnosti neposrednom rukovodiocu ili Samostalnom odjeljenju za usklađenost poslovanja.

3. Oblast primjene

Odredbe Kodeksa se primjenjuju na sve poslovne aktivnosti i na zaposlene, kao i na sva treća lica koja zastupaju Banku ili obavljaju određene aktivnosti u njeno ime. Svi zaposleni su dužni da se upoznaju i u potpunosti pridržavaju pravila ovog Kodeksa. Od svakog rukovodioca se očekuje da preduzme potrebne mjere za primjenu i poštovanje odredbi ovog Kodeksa, da dá upute i pruži pomoć zaposlenima u slučaju nejasnoća, te da svojim ponašanjem služi drugima kao primjer.

4. Obaveza poštovanja zakona i Kodeksa

Svi zaposleni su dužni:

 • da poštuju važeće zakone i druge propise, te da razumiju kako se oni odnose na segment poslova za koje su odgovorni,
 • da razumiju i primjenjuju pravila ovog Kodeksa, koji treba da služi kao vodič kroz njihov svakodnevni rad,
 • da potvrde (pismeno ili elektronski) da su Kodeks pročitali i u potpunosti razumjeli, te da se obavezuju na njegovo poštovanje.
 • Samostalno odjeljenje za usklađenost poslovanja je odgovorno za prikupljanje potpisanih izjava.

Članovi Uprave Banke i svi rukovodioci imaju dodatnu odgovornost za stvaranje i održavanje korporativne kulture i okruženja u kojem zaposleni znaju i razumiju svoje dužnosti (“ton s vrha”), te podstiču zaposlene da prijave uočene nepravilnosti i bilo koje druge probleme sa kojim se suočavaju neposrednom rukovodiocu ili Samostalnom odjeljenju za usklađenost poslovanja.

Rukovodioci su obavezni da:

 • Svojim primjerom promovišu etička načela,
 • Pojašnjavaju odredbe Kodeksa ostalim zaposlenima,
 • Podstiču otvorenu saradnju i komunikaciju u kojoj će se svaki zaposleni osjećati slobodnim da iznese svoj stav ili ideju na razmatranje,
 • Preduzimaju korektivne mjere u slučaju kršenja etičkih načela.
 • Težnja za zaradom ne opravdava kršenje zakona ili Kodeksa.
 • Novi zaposleni su dužni da se upoznaju sa ovim Kodeksom, te da potpišu gore pomenutu izjavu, odmah nakon potpisivanja ugovora o radu.

5. Nadležnosti

Uprava Banke ima odgovornost da obezbjedi uslove za jedinstvenu primjenu Kodeksa u cijeloj Banci. Samostalno odjeljenje za usklađenost poslovanja ima operativnu odgovornost za uvođenje i kontrolu primjene Kodeksa u svim organizacionim jedinicama, te za pružanje pomoći i potrebne edukacije zaposlenih iz ove oblasti. Rukovodioci organizacionih jedinica su odgovorni za poštovanje Kodeksa u svojim područjima odgovornosti.

6. Obaveza prijavljivanja kršenja Kodeksa

Ukoliko zaposleni saznaju da je došlo do kršenja Kodeksa, isti su dužni preduzeti odgovarajuće korektivne mjere, ili prijaviti takvo ponašanje svom neposrednom rukovodiocu ili Samostalnom odjeljenju za usklađenost poslovanja. Prijava se može podnijeti lično ili uputiti mailom Samostalnom odjeljenju za usklađenost poslovanja ili anonimno pisanim putem.

UNUTRAŠNJI ODNOSI

1. Iskrenost i poštovanje među zaposlenima

U Banci težimo međusobnim odnosima zasnovanim na saradnji, međusobnom uvažavanju, ljubaznosti i pomoći. Svaki zaposleni dužan je da poštuje dostojanstvo i lični integritet zaposlenih, pomaže u sticanju novih vještina i znanja i podržava ih u ličnom razvoju i napredovanju.

Ne tolerišemo nikakvu vrstu diskriminacije, neravnopravan i nepravedan odnosa prema zaposlenima, kao i bilo koju vrstu nasilja, uznemiravanja ili maltretiranja/šikaniranja po bilo kom osnovu. Svaki zaposleni može da radi svoj posao bez straha od takve prakse. Poštujemo ljudska prava svakog pojedinca i promovišemo pozitivno radno okruženje koje doprinosi našem uspjehu.

Etično poslovanje doprinosi reputaciji Banke, potpomaže korporativnu kulturu i utiče na uspostavljanje sigurnog, stimulativnog i za zdravlje povoljnog radnog okruženja. Prilikom obavljanja poslova zaposleni Banke moraju biti svjesni svojih ovlašćenja, nadležnosti i odgovornosti, te ne preduzimati ništa čime bi ih prekoračili.

Zaposleni ne smiju ni pod kojim okolnostima vršiti neodgovarajući pritisak na ostale, davati štetne primjedbe, širiti netačne ili tendenciozne informacije, ili na bilo koji način podrivati integritet drugih zaposlenih.

2. Edukacija i profesionalni razvoj

Motivacija zaposlenih je u velikoj mjeri definisana stepenom zadovoljenja njihovih potreba i zahtjeva. Uzimajući u obzir te potrebe i zahtjeve, Banka nudi zaposlenim mogućnost profesionalnog razvoja, kako bi oni ostvarili svoje želje u razumnom obimu i kvalitetnije obavljali radne zadatke.

Briga za razvoj kadrova dovodi do pravilnog i uspješnog rada i razvoja Banke.

3. Timski duh

Naš cilj je da stvorimo i održavamo radnu sredinu koja omogućava svakom zaposlenom da ispolji svoj pun radni potencijal. Svakom zaposlenom je dozvoljeno da izrazi svoje mišljenje ne plašeći se da otvoreno govore o svim dilemama.

Kvalitet i nivo komunikacije i međusobne saradnje zaposlenih je od ključnog značaja za ostvarenje ciljeva Banke. Od svih zaposlenih se očekuje da usvoje međusobno prijateljski i otvoren stav, da promovišu timski duh. Savjesnim i stručnim obavljanjem svog posla, doprinosimo efikasnom izvršenju radnih obaveza svojih zaposlenih i time efikasnosti Banke kao cjeline.

4. Profesionalnost

Prema klijentima imamo profesionalan odnos, koji iskazujemo kroz ličnu urednost, urednost radnog prostora i prezentovanje najviših etičkih i profesionalnih standarda u svakodnevnom poslovanju i komunikaciji sa klijentima u prodaji i nuđenju naših proizvoda i usluga. Od zaposlenih se očekuje da iskažu kreativnost i individualnu inicijativu, te da preuzmu odgovornost za rezultate svoga rada. Mi priznajemo svoje greške, učimo se iz njih i preduzimamo sve potrebne mjere kako bismo svoje dužnosti i zadatke obavljali na kvalitetan način, odnosno da nam se greške ne ponavljaju.

Klijente tretiramo pošteno. Zaposleni sve prigovore klijenata odmah prijavljuju nadležnim, rješavaju ih brzo, efikasno, u korist svih uključenih strana. Profesionalnim ponašanjem u svim prilikama doprinosimo dobroj reputaciji Banke kao finansijske institucije.

5. Zaštita imovine Banke

Zaposleni su dužni sa posebnom pažnjom koristiti imovinu, informacije i intelektualno vlasništvo koje po zakonu pripada Banci, te čuvati imovinu koju koriste i za koju su odgovorni.

6. Izbjegavanje sukoba interesa

Svi zaposleni u Banci se moraju pridržavati najviših standarda etičnog ponašanja kako bi izbjegli čak i nagovještaj sukoba interesa ili situacije koje njima samima, njihovim saradnicima, Banci ili njenim akcionarima mogu uzrokovati štetne posljedice. Lični ili privatni interesi zaposlenih ne smiju doći u sukob sa interesima Banke ili interesima korisnika usluga Banke. Zaposleni su obavezni prepoznati, nadgledati i eliminisati potencijalne sukobe interesa.

Sukob interesa nastaje kada se lične aktivnosti zaposlenih ili njihovi odnosi iz privatnog života prepliću sa poslovnim interesima Banke i zbog toga utiču na objektivnost zaposlenog u donošenju poslovnih odluka. Sukob interesa može izložiti Banku pravnim rizicima i/ili riziku reputacije.

U okviru svoje dužnosti i donošenja odluka zaposleni uvijek mora slijediti interese Banke, a ne svoje privatne interese.

Zaposleni ne smiju radi svojih ličnih interesa, ili interesa trećih lica, da zloupotrebljavaju ime Banke ili akcionara, kao ni svoje radno mjesto unutar Banke.

Nemoguće je opisati sve potencijalne slučajeve sukoba interesa. Ukoliko ste svjesni da postoji sukob interesa, ili ukoliko niste sigurni, potražite savjet od svog pretpostavljenog ili se konsultujte sa Samostalnim odjeljenjem za usklađenosti poslovanja, koji će nakon pažljive analize odlučiti da li zaista postoji sukob interesa i koje korake treba preduzeti.

7. Korišćenje usluga Banke i njenih poslovnih partnera od strane zaposlenih Banke

Zaposlenim i članovima njihovih porodica se preporučuje da koriste sve finansijske usluge u okviru djelatnosti Banke. Usluge će biti odobrene pod istim uslovima pod kojim se odobravaju drugim klijentima Banke, kako bi se zaštitili interesi Banke i kako se niko ne bi dovodio u diskriminatorni položaj.

8. Angažovanje na aktivnostima van Banke

Banka podržava sve zaposlene da se u slobodno vrijeme bave sportskim i kulturnim aktivnostima, naučnim istraživanjem, posebnim interesnim organizacijama i sl, vodeći računa da obavljanje takvih aktivnosti ne umanjuje njihov kapacitet za izvršavanje radnih zadataka u Banci, da obavljanje tih aktivnosti ne predstavlja sukob interesa, te ni na koji drugi način ne šteti interesima ili ugledu Banke. Prilikom obavljanja slobodnih aktivnosti izvan Banke, posebnu pažnju treba posvetiti čuvanju povjerljivih informacija.

MITO I KORUPCIJA

Nikakav oblik mita i korupcije nije dopušten. Mito i korupcija su štetne društvene pojave i treba ih suzbijati, razotkrivati i sankcionisati, afirmišući načelo “nulte tolerancije” na njih. Zaposleni ne smiju ni u kakvim okolnostima, direktno ili indirektno obećati, zatražiti ili primiti mito, ili platiti za ubrzavanje upravnih, administrativnih ili drugih postupaka. Takvo poslovno ponašanje Banka očekuje i od svojih poslovnih partnera. Svi zaposleni treba da ulože razuman napor kako bi smanjili i /ili izbjegli rizik od stupanja u poslovne odnose sa ugovornim stranama uključenim u koruptivne aktivnosti.

Pokloni, za koje postoji apsolutna zabrana prihvatanja i davanja, se bezuslovno odbijaju. Svako drugo primanje i davanje novca, neprimjerenih poklona ili usluga nije u skladu sa aktima Banke i strogo je zabranjeno.

ODNOSI SA KLIJENTIMA I POSLOVNIM PARTNERIMA

Naši klijenti, poslovni partneri su uvijek u centru naše pažnje. U cilju očuvanja njihovog povjerenja zaposleni su dužni štititi njihove interese, poštujući sve relevantne propise. Da bismo izgradili dugoročne odnose sa klijentima, naš pristup je profesionalan, sa otvorenošću i uvažavanjem.

Razvijamo individualni pristup prema svakom klijentu pojedinačno, ispunjavajući data obećanja i reagujući na njihove zahtjeve bez odlaganja. Time zaslužujemo njihovo dugoročno povjerenje.

Imamo odgovornost da razumijemo potrebe naših klijenata i uzimamo u obzir njihove interese. Na osnovu našeg iskustva i stručnosti, posvećeni smo da obezbjedimo inovativne i moderne proizvode i usluge koji odgovaraju potrebama i zahtjevima klijenata. Želja nam je da doprinesemo ispunjavanju njihovih planova, a naš zadatak je da ih savjetujemo i informišemo i podižemo njihovu svijest o prirodi i visini rizika povezanih sa njihovim željama i zahtjevima.

Ni pod kojim okolnostima se neće nuditi usluge, savjeti ili saradnja koja može dovesti do kršenja bilo kojih propisa.

Cilj nam je osigurati da klijenti imaju koristi od proizvoda i usluga koje nudimo, uzimajući u obzir njihove interese, pažljivo gradeći partnerstvo i održavajući povjerenje u Banku.

ZAŠTITA POVJERLJIVIH PODATAKA I BANKARSKA TAJNA

Svi zaposleni, akcionari, kao i članovi organa Banke, su dužni da drže u tajnosti povjerljive podatke i informacije do kojih dođu prilikom obavljanja svakodnevnih aktivnosti, kako za vrijeme boravka u Banci tako i izvan Banke. Postoji nulta tolerancija na sve događaje koji mogu rezultirati otkrivanjem ili odavanjem takvih informacija neovlaštenim osobama. Svi podaci i informacije o korisnicima se takođe tretiraju na povjerljiv način. Otkrivanje takvih informacija je dozvoljeno samo uz prethodnu pismenu saglasnost korisnika, ili na zahtjev ovlaštenih nadzornih i istražnih organa i shodno propisanom u Zakonu o Bankama RS.

Banka posebno vodi računa o zaštiti ličnih podataka u skladu sa propisima. Zaštita ličnih, odnosno povjerljivih podataka regulisana je Zakonom zaštiti ličnih podataka BiH.

TRŽIŠNA KONKURENCIJA

U poslovnim odnosima sa svojim konkurentima i poslovnim partnerima Banka se ponaša u skladu sa standardima lojalne konkurencije i najboljih tržišnih praksi, uz pridržavanje svih primjenjivih propisa kojima je regulisana tržišna konkurencija. Banka prikuplja informacije sa tržišta na zakonit i etičan način, poštujući načela pravednosti, jednakosti i nediskriminacije.

Zloupotreba položaja profesionalnog učesnika na tržištu narušava povjerenje u tržište kapitala i ima ozbiljne posljedice na Banku i svakog pojedinca koji u takvim aktivnostima učestvuje. Mi ne sklapamo nikakve usmene dogovore i postupamo po pravilima lojalne konkurencije, lokalnim i međunarodnim pravilima koja regulišu ponašanje na tržištu.

DRUŠTVENA ODGOVORNOST

Aktivnosti Banke u određenoj mjeri mogu uticati na ekonomski, društveni i ekološki razvoj sredine u kojoj posluje. Mi težimo dugoročno održivom i stabilnom poslovanju, suzdržavajući se od bilo kakvih aktivnosti koje mogu imati štetne posljedice po društvo. Mi želimo svojim aktivnostima dati doprinos unapređenju zaštite životne sredine i društvenih standarda. Opredjeljeni smo za poštovanje ljudskih prava i fundamentalnih sloboda u odnosima sa našim zaposlenima, dobavljačima, klijentima.

Banka aktivno doprinosi realizaciji društveno važnih projekata, kulturnih i sportskih događaja, jer su dobra djela sastavni dio naše korporativne kulture. Banka ostaje politički neutralna i ne podržava nikakve političke organizacije ili aktivnosti donacijama ili subvencijama, čak i ako to dopušta lokalno zakonodavstvo. Banka poštuje obaveze zaposlenih koji, kao građani, žele privatno učestvovati u javnom životu, uz to da su dužni sa pažnjom štititi ugled i kredibilitet Banke.

Odnosi Banke prema organima vlasti i regulatornim organima su zasnovani na načelima transparentnosti, saradnje i usklađenosti sa zakonom. U tim odnosima, zaposleni su dužni da postupaju ljubazno i profesionalno, uz izražavanje zvanične pozicije Banke, omogućavajući nadležnim organima nesmetano sprovođenje službenih dužnosti.

Kodeks poslovne etike usvojio je Nadzorni odbor Banke.
Verzija 6, decembar 2022.

Naše
poslovnice

Naša Banka posjeduje mrežu od 30 poslovnica. Svojim poslovanjem pokriva gotovo cijelo područje Republike Srpske, od Banjaluke do Istočnog Sarajeva. Naš cilj je konstantno proširenje poslovnog sistema, u funkciji što boljeg kvaliteta naših usluga i što veće dostupnosti klijentima.
Pronađite Vama najbližu poslovnicu.